Testament og fremtidsfullmakt

Enhver bør skrive testament

Å opprette testament innebærer at du bestemmer hva som skal skje med dine eiendeler når du selv er død. Nabolagsadvokaten hjelper deg med slik at ditt testament gir uttrykk for det du ønsker skal skje. Nabolagsadvokaten er faglig oppdatert på eksisterende lovverk og foreslått ny arvelov.

Dersom du har spørsmål eller ikke helt vet hvilken frihet du har til å bestemme innholdet i testamentet går vi i Nabolagsadvokaten gjerne frem på denne måten:

 • I den første samtalen går vi gjennom det du har tenkt, hva du ønsker gjennomført og går gjennom de spørsmål du har. Vi går sammen gjennom Nabolagsadvokatens sjekkliste for å avklare ulike forhold som kan ha innvirkning på testamentet.
 • Til den andre samtalen – som vi kan gjennomføre helt eller delvis på telefon – har du tenkt gjennom det vi behandlet ved det første møtet. Vi går sammen igjennom de ulike forhold og du bestemmer hva testamentet skal gå ut på.
 • Deretter møtes vi sammen med to vitner og du undertegner de formelle dokumenter som Nabolagsadvokaten har klar for underskrift. Dette er dokumenter du har fått tilsendt på forhånd pr post eller på mail, slik at du kjenner innholdet i det dokumentet vi møtes og du skal undertegne.
 • For de som ønsker det, ordner vi med deponering av det undertegnede testamentet hos Skifteretten.

I enkelte tilfelle kan det være nødvendig å opprette en ektepakt, innhente samtykke fra særkullsbarn  eller å båndlegge deler av arven fordi arvingen er i en gjeldssituasjon eller ikke vil klare å selv å ivareta arven. Alt dette gir Nabolagsadvokaten deg råd om.

I tillegg til testament ønsker noen også å opprette en fremtidsfullmakt – det et dokument der du oppnevner en fullmektig som kan handle på dine vegne dersom du skulle bli syk og miste dine åndsevner.

Nabolagsadvokaten gir deg råd om alle forhold som er relevant for utforming av testament.

Nærmere om testament

Et testament er et dokument der du bestemmer hva som skal skje med dine eiendeler etter at du selv er død. Det er formelle krav om bekreftelse av underskrift som må ivaretas for at testamentet skal være gyldig og det gjelder regler om at livsarvinger arver en bestemt andel av formuen – dette kalles pliktdelen. De formelle krav er forholdsvis enkle – utfordringen med å opprette et testament er å utforme testamentet slik at det virkelig gir uttrykk for det du ønsker å oppnå.

Testamentet må være utformet klart og konsist og må være mest mulig konkret slik at det ikke oppstår usikkerhet om hva du som testator har ment skal gjelde

Nærmere om Fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er en fillmakt som trer i kraft en gang i fremtiden om du selv ikke er i stand til å ivareta egne interesser, på grunn av sykdom, ulykke, demens mm. Fremtidsfullmakt er et alternativ til å få oppnevnt verge fra Fylkesmannen – du velger altså din fremtidige verge. Nabolagsadvokaten anbefaler at en fremtidsfullmakt skrddersys slik at den passer med de behov og ønsker fullmaktsgiver har. Behovet for skreddersøm er mindre om en gir en fullmakt til en ektefelle / samboer eller annen nærstående som kjenner en godt og som vet hva man ønsker selv om man ikke lenger kan uttrykke egne begov og ønsker. Men dersom en undertegner en standard fremtidsfullmakt til en person som ikke kjenner en så godt så fraskriver man seg kontrollen og blir faktisk prisgitt det fullmektigen synes er riktig. Det er mange eksempler på fremtidsfullmakter der fullmaktsgiver gir blanco fullmakt til til en advokat eller an annen person de ikke kjenner så godt og de som har undertegnet har nok ikke fullt ut forstått hva de har gitt fullmakt til. Nabolagsadvokaten anbefaler å ta kontakt for råd og veiledning slik at fremtidsfullmakten stemmer med dine behov og ønsker.       

Her er eksempler på noen spørsmål som går igjen om testament:

Hva er uskifte? Jeg er samboer – hvilke regler gjelder for arv mellom samboere? Jeg ønsker å gi gaver til en enkeltperson eller en organisasjon – kan jeg det selv om jeg sitter i uskifte og har livsarvinger? Jeg har ikke livsarvinger og ønsker at alt jeg etterlater meg skal tilfalle en organisasjon – kan jeg det? Kan jeg spesifisere til hvilket formål midlene kan nyttes til? Kan jeg gjøre forskjell på barna? Hva om jeg eller min ektefelle / samboer har særkullsbarn?- må eller kan alle barn skal arve like mye uansett om de er barn bare av den ene ektefelle? Hvordan er det med særeie og arv? Arver gjenlevende den førstavdødes særeie? Kan ektefellen sitte i uskifte med hverandres særeie? Kan samboere sitte i uskifte med hverandres eiendeler? Kan jeg gi bort eiendelene mine før jeg dør eller må barna vente til jeg er død med å overta? Hvem av barna arver hytta om jeg ikke skriver testament? Hvordan bør jeg gå frem om jeg ønsker at en av arvingene skal arve en bestemt gjenstand? Jeg ønsker at arv etter meg skal være mottagers særeie – kan mottageren selv oppheve denne begrensingen? Det er noen jeg ønsker skal arve mindre – eller mer – enn de øvrige arvingene? Jeg ønsker å båndlegge arv etter meg fordi arvingen ikke selv klarer å håndtere penger? Jeg har eiendeler i utlandet? Jeg og min ektefelle/samboer/venn ønsker å skrive felles eller gjensidig testament hva er forskjellen?  Og hva er en arvepakt? Hva skjer om en testamentsarving dør før meg, hvem får arven da? Hva blir konsekvensen om jeg har testamentert bort boligen min eller hytta og så selger jeg og glemmer å endre testamentet? Hva om det er gjeld på boligen eller hytta hvem blir ansvarlig for den? Hva om det blir vedtatt en ny arvelov, blir testamentet mitt da ikke lenger gyldig? Hvilke skatteregler bør man tenke på? Er det eller vil det bli innført arveavgift? Jeg ønsker å oppnevne en testamentfullbyrder som gjennomfører skiftet etter deg på den måten jeg ønsker? Kan jeg innta bestemmelser i et testament om begravelsen?

Dette er bare eksempler, det er en god del ulike forhold som fortjener å tenkes igjennom, og det er viktig at testamentet skrives på en måte som fullt ut gir uttrykk for din vilje.

Nabolagsadvokaten tilbyr rådgivning om arv, utforming av testament og utforming av fremtidsfullmakt.

 

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  8 + 9 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.