Alminnelige betingelser pr 01.01.2024

1. Innledning

1. Disse alminnelige betingelser vil gjelde for alle oppdrag med mindre noe annet er avtalt i den enkelte sak. Disse alminnelige betingelser gjøres tilgjengelig for klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten umiddelbart tilkjennegir at vilkårene ikke aksepteres.

2. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

3. Advokatfirmaet Morten Persen AS mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av inngåtte avtaler, oppdragsbekreftelse, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

4. Alle advokater tilknyttet Nabolagsadvokaten har bevilling til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er medlem i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

1. Oppdragets beskrivelse fremgår av  de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved større oppdrag opprettes formell oppdragsbekreftelse.  Ved betydelig endring av oppdraget opprettes oppdatert oppdragsbekreftelse.

2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet.

3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

4. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirmaet og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. Salærberegning og fakturering

1. Advokater har kompetanse på ulike områder og forskjellig erfaringsbakgrunn. Dette reflekteres i vedkommende advokats timepris.

2. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Timepris er i henhold til de til enhver tid gjeldende veiledende timesatser med mindre noe annet er avtalt eller fører av oppdragsbekreftelse. Timeprisene kan bli endret underveis i oppdraget, og satsene justeres hvert årsskifte. I tillegg til honorarkravet kommer merverdiavgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

3. Medgått tid til de ulike arbeidsoppgaver som inngår i oppdraget, herunder telefonsamtaler, inngående/utgående e-post, vil bli registrert med en minstetid på 0,25 time (15 min) med hensiktsmessig spesifikasjon.

4. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

5. I tillegg til salærkravet vil fakturaer kunne omfatte ordinære utlegg på saken, blant annet rettsgebyrer og gebyr til offentlige myndigheter, reise- og oppholdskostnader, bruk av budtjenester, rettsgebyrer og gebyr til offentlige myndigheter, søk i databaser, kostnader til sakkyndige, vitnegodtgjørelser m.v. For reise- og oppholdskostnader vil det bli krevd refusjon av faktiske utlegg eller etter statens satser. Til dekning av ikke ubetydelige utgifter til kopiering, saksmapper, porto mv, vil advokatfirmaet foreta avregning av faktiske kostnader. Klienten er ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

6. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

7. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

8. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

9. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

10. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser og purregebyr. Dersom fristen for betaling ikke overholdes, kan firmaet dessuten:

 • Avbryte all ytterligere oppdragsutførelse i det aktuelle oppdraget og i andre oppdrag for klienten,
 • Utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv, og/eller
 • Motregne i innestående på klientkonto dersom det er anledning til det i hht gjeldende regelverk.

4. Forskuddsbetaling

1. Advokatfirmaet har rett til å kreve forskuddsbetaling av salær, utlegg og andre omkostninger som kan påløpe i forbindelse med oppdraget. Slikt forskudd plasseres på klientkonto og behandles som klientmidler. Forskuddsbetaling kan benyttes til motregning av våre fakturaer, men vil ikke bli benyttet på annen måte uten instruksjoner fra klienten. Ved manglende forskuddsbetaling kan vi frasi oss oppdraget eller stanse saksbehandlingen.

5. Ekstern dekning av salærkostnader

1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

6. Ansvar

1. Advokatfirmaet Morten Persen AS er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 OSLO, org.nr. 995 568 217.

Vårt ansvar er likevel oppad begrenset til det femdobbelte av fakturert honorar for fullført oppdrag, eventuelt av påregnelig honorar i tilknytning til det aktuelle oppdrag. Ansvaret skal under enhver omstendighet ikke overstige den lovpålagte ansvarsbegrensning, som p.t er kr. 5 millioner p.a.

2. Advokatfirma Morten Persen AS er heller ikke ansvarlig for:

 • Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste,
 • Feil begått av eksterne rådgivere som bistår med oppdraget,
 • Tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering som på forhånd er gitt av sakens mulige utfall.

3. Advokatfirma Morten Persen AS er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Bankenes sikringsfond garanterer ikke for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil vi treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

4. Krav kan kun reises mot Advokatfirma Morten Persen AS og den eller de personer som er angitt som ansvarlig partner (deltaker) for oppdraget, og således ikke mot noen annen ansatt eller annen deltaker.

7. Behandling av informasjon

1. Advokater i Advokatfirmaet Morten Persen AS har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

2. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven.

4. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

8. Klage

1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller en av firmaets partnere. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no

3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

9. Revisjon av oppdragsvilkår

1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  6 + 3 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.